Citate care rezumă adevărul în dragoste

1. “A guy and a girl can be just friends, but at one point or another, they will fall for each other…Maybe temporarily, maybe at the wrong time, maybe too late, or maybe forever”Dave Matthews Band

Un băiat și o fată pot fi doar prieteni, dar într-un moment sau altul, se vor îndrăgosti unul de celălalt … Poate temporar, poate la momentul nepotrivit, poate prea târziu, sau poate pentru totdeauna.

2. “People are lonely because they build walls instead of bridges.” — Joseph F. Newton Men

Oamenii sunt singuri pentru că construiesc ziduri în loc de poduri.

3. “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”Friedrich Nietzsche

Întotdeauna există o nebunie în dragoste. Dar întotdeauna există un motiv în nebunie.

4. “We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.”Eleanor Roosevelt

Ne este frică să ne pese prea mult, de teamă că celeilalte persoane nu îi pasă deloc.

5. “Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.”Washington Irving

Dragostea nu se pierde niciodată. Dacă nu este reciprocă, aceasta va curge înapoi și va înmuia și purifica inima.

6. “But let there be spaces in your togetherness and let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: let it rather be a moving sea between the shores of your souls.”—  Khalil Gibran

Dar să existe spații în unirea voastră și să lăsați vânturile cerurilor să danseze între voi. Iubiți-vă unii pe alții, dar nu faceți o legătură a iubirii: lăsați mai degrabă o mare mișcătoare între țărmurile sufletelor voastre.

7. “The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.” Ernest Hemingway

Cel mai dureros lucru este să te pierzi în procesul de a iubi prea mult pe cineva și să uiți că și tu ești special.

8. “You can measure the happiness of a marriage by the number of scars that each partner carries on their tongues, earned from years of biting back angry words.”Elizabeth Gilbert

Poți măsura fericirea unei căsătorii prin numărul de cicatrici pe care fiecare partener le poartă pe limbi, obținute în urma anilor în care nu au dat drumul cuvintelor furioase.

9. “Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for.” Bob Marley

Adevărul este că toată lumea te va răni; trebuie doar să găsești persoanele pentru care se merită să suferi.

10. “Sex isn’t hard, but intimacy is terrifying.”Tatiana Maslany

Sexul nu este greu, dar intimitatea este îngrozitoare.

11. “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”Oscar Wilde

Să nu iubești niciodată pe cineva care te tratează ca și cum ești o persoană obișnuită.”

12. “Love meant jumping off a cliff and trusting that a certain person would be there to catch you at the bottom.” Jodi Picoult

Dragostea însemna să sari de pe o stâncă și să ai încredere că o anumită persoană va aștepta să te prindă.

13. “A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.”Honore de Balzac

O femeie cunoaște chipul bărbatului pe care îl iubește la fel cum un marinar cunoaște marea.

14. “I never knew until that moment how bad it could hurt to lose something you never really had.”Wonder Years

Niciodată nu am știut până în acel moment cât de rău poate fi să pierzi ceva ce nu ai avut niciodată.

15. “It’s hard when you miss people. But you know if you miss them, that means you’re lucky. It means you had someone special in your life, someone worth missing.”One Tree Hill

Este greu atunci când îți este dor de anumite persoane. Dar să știi, dacă le simți lipsa, asta înseamnă că ai noroc. Înseamnă că ai pe cineva special în viața ta, pe cineva pentru care merită să-ți fie dor.

16. “I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.”Steve Maraboli

Cea mai bună modalitate de a iubi pe cineva nu constă în ai schimba, ci, în schimb, constă în ai ajuta să-și dezvăluie cea mai bună versiune a lor.

17. “If you were going to die soon and had only one phone call you could make, who would you call and what would you say? And why are you waiting?” Stephen Levine

Dacă ai muri în curând și ai avea un singur apel telefonic pe care l-ai putea face, pe cine ai suna și ce i-ai spune? Și de ce mai aștepți?

18. “To know when to go away and when to come closer is the key to any lasting relationship.” Domenico Cieri Estrada

Să știi când să pleci și când să te apropii este cheia oricărei relații de durată.

19. “Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.”Paulo Coelho

Așteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar să nu știi ce să faci este cel mai rău tip de suferință.

20. “Sometimes it takes a heartbreak to shake us awake & help us see we are worth so much more than we’re settling for.” Mandy Hale

Uneori este nevoie de suferință pentru a ne trezi și pentru a ne ajuta să vedem că merităm mult mai mult decât credem.

21. “When you struggle with your partner, you are struggling with yourself. Every fault you see in them touches a denied weakness in yourself.” Deepak Chopra

Când lupți cu partenerul, te lupți cu tine. Fiecare greșeală pe care o vezi în el atinge o slăbiciune negată în tine.

22. “We accept the love we think we deserve.” Stephen Chbosky

Noi acceptăm iubirea pe care credem că o merităm.

23. “A guy out there was meant to be the love of your life, your best friend, your soul mate, the one you can tell your dreams to. He’ll brush the hair out of your eyes. Send you flowers when you least expect it. He’ll stare at you during the movies, even though he paid $8 to see it. He’ll call to say goodnight or just cause he’s missing you. He’ll look in your eyes and tell you, you’re the most beautiful girl in the world, and for the first time in your life, you’ll believe it.” Nicholas Sparks

Un băiat a fost menit să fie dragostea vieții tale, cel mai bun prieten, sufletul tău pereche, cel căruia îi poți spune visele. Va scoate părul din ochii tăi. Îți va oferi flori atunci când te aștepți cel mai puțin. Se va uita la tine în timpul filmelor, deși a plătit 8 dolari pentru a-l vedea. Te va suna ca să-ți spună noapte bună sau doar pentru că îi lipsești. El te va privi în ochi și îți va spune că ești cea mai frumoasă fată din lume și, pentru prima dată în viața ta, îl vei crede.

24. “You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.” Jodi Picoult

Nu iubești pe cineva pentru că este perfect, îl iubești, în ciuda faptului că nu este.

25. “Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”Robert A. Heinlein

Dragostea este acea condiție în care fericirea altei persoane este esențială pentru propria ta fericire.

26. “Assumptions are the termites of relationships.”Henry Winkler

Ipotezele sunt termitele relațiilor.

27. “Having someone wonder where you are when you don’t come home at night is a very old human need.” Margaret Mead

Să ai pe cineva care să se întrebe unde ești atunci când nu ajungi acasă noaptea, este o nevoie umană foarte veche.

28. “When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.”Victor Hugo

Atunci când o femeie îți vorbește, ascultă ce spun ochii ei.

29. “I want to be very close to someone I respect and admire and have somebody who feels the same way about me.”Richard Bach

Vreau să fiu foarte aproape de cineva pe care îl respect și îl admir și să am pe cineva care să simtă la fel pentru mine.

30. “This is a good sign, having a broken heart. It means we have tried for something.”Elizabeth Gilbert

Acesta este un semn bun, să avem inima frântă. Înseamnă că am încercat ceva.

31. “A woman should never invest in a relationship she wouldn’t want for her daughter, nor allow any man to treat her in a way she would scold her son for.”Unknown

O femeie nu ar trebui să investească niciodată într-o relație pe care nu și-ar dori-o pentru fiica sa, și nici nu ar trebui să permită niciunui bărbat să o trateze într-un mod în care l-ar fi certat pe fiul ei.”

32. “Between what is said and not meant, and what is meant and not said, most of love is lost.”Kahlil Gibran

Între ceea ce se spune și nu se înțelege și ceea ce se înțelege și nu se spune, cea mai mare parte a iubirii se pierde.

33. “ I finally understood what true love meant…love meant that you care for another person’s happiness more than your own, no matter how painful the choices you face might be.”Nicholas Sparks

În sfârșit, am înțeles ce înseamnă iubirea adevărată … dragostea înseamnă să ai grijă de fericirea altei persoane mai mult decât de a ta, indiferent cât de dureroase ar fi alegerile cu care trebuie să te confrunți.

34. “I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself.”Marilyn Monroe

Cred că totul se întâmplă cu un motiv. Oamenii se schimbă astfel încât să poți învăța să îi lași să plece, lucrurile merg prost, astfel încât să le apreciezi atunci când merg bine, crezi minciuni, astfel încât în cele din urmă înveți să ai încredere în nimeni altcineva, decât în tine însuți.

35. “And in the end, the love you take, is equal to the love you make.”The Beatles.

Și până la urmă, iubirea pe care o primești este egală cu iubirea pe care o oferi.

36. “You can never control who you fall in love with, even when you’re in the most sad, confused time of your life. You don’t fall in love with people because they’re fun. It just happens.” –  Kirsten Dunst

Nu poți controla niciodată de cine te îndrăgostești, chiar și atunci când te afli în cel mai trist, confuz moment din viața ta. Nu te îndrăgostești de oameni pentru că sunt distractivi. Doar se întâmplă.

37. “Trust is the most important part of a relationship, closely followed by communication. I think that if you have those two things, everything else falls into place – your affection, your emotional connection.”Vanessa Lachey

Încrederea este cea mai importantă parte a unei relații, urmată îndeaproape de comunicare. Cred că dacă ai aceste două lucruri, orice altceva se adună  – afecțiunea ta, conexiunea ta emoțională.

38. “Find joy in everything you choose to do. Every job, relationship, home… it’s your responsibility to love it, or change it.”Chuck Palahniuk

Găsește bucurie în tot ceea ce alegei să faci. Fiecare loc de muncă, relație, casă … este responsabilitatea ta să o iubești sau să o schimbi.

39. “I believe forgiveness is the best form of love in any relationship. It takes a strong person to say they’re sorry and an even stronger person to forgive.”Yolanda Hadid

Cred că iertarea este cea mai bună formă de iubire în orice relație. Este nevoie de o persoană puternică să spună că îi pare rău și o persoană și mai puternică să ierte.

40. “I believe that two people are connected at the heart, and it doesn’t matter what you do, or who you are or where you live; there are no boundaries or barriers if two people are destined to be together.”Julia Roberts

Cred că două persoane sunt conectate sufletește și nu contează ce faci, cine ești sau unde locuiești; nu există granițe sau bariere atunci când două persoane sunt destinate să fie împreună.

41. “A healthy friendship is one where you share your true feelings without fearing the end of the relationship. The tough moments will make you wiser about yourself and each other. They will also make you stronger and closer as friends.” –  Rachel Simmons

O prietenie sănătoasă este una în care îți împărtășești adevăratele sentimente, fără să te temi de sfârșitul relației voastre. Momentele grele te vor face mai înțelept despre tine și celălalt. De asemenea, vă vor face mai puternici și mai apropiați ca și prieteni.

42. “There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion or company than a good marriage.”Martin Luther

Nu există o relație, comuniune sau companie mai frumoasă, prietenoasă și fermecătoare decât o căsătorie bună.

43. “Relationships are like traffic lights. And I just have this theory that I can only exist in a relationship if it’s a green light.” Taylor Swift

Relațiile sunt ca semafoarele. Și am doar această teorie că pot exista într-o relație doar dacă este o lumină verde.

44. “Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.” William James

De fiecare dată când ești în conflict cu cineva, există un factor care poate face diferența între a vă deteriora relația și a o aprofunda. Acest factor este atitudinea.

45. “Lack of communication is the key to any successful relationship going wrong.” Pepa

Lipsa comunicării este cheia oricărei relații de succes să funcționeze greșit.

46. “Marriage is a commitment for life. It is a permanent, lifelong relationship.”Dada Vaswani

Căsătoria este un angajament pe viață. Este o relație permanentă, pe tot parcursul vieții.

47. “I think one of the most important things in a relationship is caring for your significant other through good times and bad.”Nick Cannon

Cred că unul dintre cele mai importante lucruri dintr-o relație este grija pentru persoana iubită prin momente bune și rele.

48. “Nothing is perfect. Life is messy. Relationships are complex. Outcomes are uncertain. People are irrational.”Hugh Mackay

Nimic nu este perfect. Viața este dezordonată. Relațiile sunt complexe. Rezultatele sunt incerte. Oamenii sunt iraționali.

49. “Intense love does not measure, it just gives.”Mother Teresa

Dragostea intensă nu se măsoară, ci doar se oferă.

50. “The single woman is a free woman, and being single does not mean being alone – it means being free to have a relationship or not. This can be scary, but it’s also very interesting.” Monica Bellucci

Femeia singură este o femeie liberă, iar a a nu avea un iubit nu înseamnă a fi singură – înseamnă a fi liberă să ai o relație sau nu. Acest lucru poate fi înfricoșător, dar este, de asemenea, foarte interesant.

photo of assorted letter board quote hanged on wall 1742370

1 thought on “Citate care rezumă adevărul în dragoste”

  1. “Nu iubești pe cineva pentru că este perfect, îl iubești, în ciuda faptului că nu este.”
    Aici as dezvolta din experienta mea personala.
    Iubesti omul pentru ca nu este perfect, la fel cum nu esti nici tu. Si stiind acest lucru, aveti multe lucruri imperfecte in comun.
    Acest lucru va leaga si va apropie. Nu trebuie sa te prefaci mereu ca fiind o persoana perfecta, respectiva persoana fiind in aceeasi situatie in care esti si tu si va acceptati, va bucurati de viata impreuna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top