Citate despre călătorie în engleză traduse

Citate despre călătorie în engleză. Loveisaname vă pune la dispoziție o listă cu citate despre călătorie traduse în engleză. Lasă aventurierul din tine să viseze și să își urmeze calea.

1.”To travel is to live. ” – A călători înseamnă a trăi. – Hans Christian Andersen

2.”I haven’t been everywhere but it’s on my list. ” – Nu am fost peste tot, dar este pe lista mea. – Susan Sontag

3.”For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move. ” – Din punctul meu de vedere, nu călătoresc pentru a ajunge undeva. Călătoresc de dragul călătoriei. Marea afacere este să te mişti.Robert Louis Stevenson

4.”Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. Explore. Dream. Discover. “– Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor pe care le-ai făcut. Explorează. Visează. Descoperă. – Mark Twain

5. “He who does not travel does not know the value of men. “– Cel care nu călătorește nu cunoaște valoarea oamenilor. – Proverb maur

6. “Bizarre travel plans are dancing lessons from God. ” – Planurile bizare de călătorie sunt lecții de dans de la Dumnezeu. – Kurt Vonnegut

7. “Perhaps travel cannot prevent bigotry, but by demonstrating that all peoples cry, laugh, eat, worry, and die, it can introduce the idea that if we try and understand each other, we may even become friends. ” – Poate că, călătoria nu poate împiedica bigotismul, dar demonstrând că toate popoarele plâng, râd, mănâncă, se îngrijorează și mor, poate să introducă ideea că dacă încercăm să ne înțelegem, putem deveni chiar prieteni – Maya Angelou

8. “To awaken quite alone in a strange town is one of the pleasantest sensations in the world. ” – Să te trezești singur într-un oraș ciudat, este una dintre cele mai plăcute senzații din lume. – Freya Stark

9. “Travel is the only thing you buy that makes you richer. ” – Călătoria este singurul lucru pe care îl cumperi și care te face mai bogat. – Anonim

10. “Travel makes a wise man better, and a fool worse. ” – Călătoria face un om înțelept mai bun și un nebun mai rău – Thomas Fuller

11. “Your body is not a temple, it’s an amusement park. Enjoy the ride.”– Corpul tău nu este un templu. Este un parc de distracții. Bucură-te de călătorie. – Anthony Bourdain

12. “A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. ” – O navă în port este sigură, dar nu pentru asta sunt construite navele. – John A. Shedd

13. “Not all those who wander are lost. ” – Nu toți cei care se rătăcesc sunt pierduți. – J.R.R. Tolkien

14. “I am not a great cook, I am not a great artist, but I love art, and I love food, so I am the perfect traveller.” – Nu sunt un mare bucătar, nu sunt un mare artist, dar iubesc arta și iubesc mânarea, deci sunt călătorul perfect – Michael Palin.

15. “Once a year go somewhere you have never been before. ” O dată pe an, du-te undeva unde n-ai fost niciodată înainte.” – Dalai Lama

16. ” Live, travel, adventure, bless, and don’t be sorry.” Trăiește, călătorește, aventurează-te, binecuvântează și nu regreta. – Jack Kerouac

17. “To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. ” – Să călătorești înseamnă să descoperi că toți se înșeală când este vorba despre alte țări. – Aldous Huxley

18. ” Paris is always a good idea. ” – Parisul este întotdeauna o idee bună. – Audrey Hepburn

19. “If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better stay home. ” – Dacă respingeți mâncarea, ignorați obiceiurile, vă temeți de religie și evitați oamenii, ar fi mai bine să rămâneți acasă. – James Michener

20. “Don’t tell me how educated you are, tell me how much you traveled. ” – Nu-mi spune cât de educat ești, spune-mi cât de mult ai călătorit – Mohammed

21. “The open road is a beckoning, a strangeness, a place where a man can lose himself. ” –Drumul deschis este o semnătură, o ciudățenie, un loc unde un om se poate pierde. – William Least Heat Moon

22. “This heart of mine was made to travel the world. ” – Inima mea a fost facută să călătorească lumea”. – Anonim

23. “A journey of a thousand miles starts with a single step. ” – O călătorie de o mie de mile începe cu un singur pas. – Lao Tzu

24. “The world is a book and he who doesn’t travel only reads one page. ” – Lumea este o carte și cel care nu călătorește citește doar o pagină. – Sf. Augustin

25. “I have no reason to go, except that I have never been, and knowledge is better than ignorance. What better reason could there be for traveling?” – Nu am nici un motiv să plec, cu excepția faptului că nu am fost niciodată și cunoașterea este mai bună decât ignoranța. Ce motiv mai bun ar putea exista pentru a călători? – Freya Stark

26. “He who is outside his door has the hardest part of his journey behind him. ” – Cel care este în afara ușii sale are cea mai grea parte din călătoria lui în spatele său.” – Proverb Olandez

27. “A journey is best measured in friends, rather than miles. ” – O călătorie este cel mai bine măsurată în prieteni, decât în ​​mile. – Tim Cahill

28. “Travel teaches toleration. ” – Călătoriile ne învață să fim toleranți . – Benjamin Disraeli

29. “Life is either a daring adventure or nothing at all. ” – Viaţa este ori o aventură îndrăzneaţă ori nimic. – Helen Keller

30. “The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends. ” – Cu cât am călătorit mai mult, cu atât mi-am dat seama că frica face străini din oamenii care ar trebui să fie prieteni”. – Shirley MacLaine

31. “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes. ” – Adevărata călătorie de descoperire nu înseamnă a căuta noi peisaje, ci a privi totul cu alți ochi. – Marcel Proust

32. “I don’t know where i am going but I’m on my way. ” – Nu știu unde merg, dar sunt pe drum. – Carl Sagan

33. “I could spend my life arriving each evening in a new city.” – Mi-aș putea petrece viața ajungând în fiecare seară într-un oraș nou. – Bill Bryson

34. “A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving. ” – Un călător bun nu are planuri fixe și nu intenționează să sosească. – Lao Tzu

35. “Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen. ” – Ca toți marii călători, am văzut mai multe decât îmi amintesc și mi-am amintit mai mult decât am văzut. – Benjamin Disraeli

36. “The journey is the destination. ” ― Călătoria este destinația.- Dan Eldon

37. “I see my path, but I don’t know where it leads. Not knowing where I’m going is what inspires me to travel it. “ – Îmi văd drumul, dar nu știu unde duce. Să nu știu unde mă duc este ceea ce mă inspiră să călătoresc. – Rosalia de Castro

38. “He who has seen one cathedral ten times has seen something; he who has seen ten cathedrals once has seen but little; and he who has spent half an hour in each of a hundred cathedrals has seen nothing at all. ” – Cel care a văzut o catedrală de zece ori a văzut ceva; cine a văzut o dată zece catedrale, a văzut puțin; și cel care și-a petrecut o jumătate de oră în fiecare din o sută de catedrale nu a văzut nimic. – Sinclair Lewis

39. “The whole object of travel is not to set foot on foreign land; it is at last to set foot on one’s own country as a foreign land. ” – Întregul obiectiv al călătoriei nu este să pui piciorul pe pământ străin; este în cele din urmă să pui piciorul în propria țară ca pe o țară străină “- Gilbert K. Chesterton

40. “I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them. ” – Am aflat că nu există nici o cale sigură de a afla dacă vă plac oamenii sau îi urăți decât dacă călătoriți cu ei. – Mark Twain

41. Not I – Not anyoe else, can travel that road for you, You must travel it for yourself.“Nu eu – nimeni altcineva, poate călători pe drumul ăsta pentru tine, trebuie să-l călătorești singur” – Walt Whitman

42. To travel is to take a journey into yourself. – Călătoria este o călătorie în tine însuți. – Danny Kaye

43. When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. It is designed to make its own people comfortable.
― Când călătoriți, amintiți-vă că o țară străină nu este concepută pentru a vă face confortabili. Este concepută pentru a-și face oamenii să se simtă confortabil.” – Clifton Fadiman

44. I dislike feeling at home when I am abroad. – Nu-mi place să mă simt ca acasă când sunt în străinătate” – George Bernard Shaw

45. Adventure is a path. Real adventure – self-determined, self-motivated, often risky – forces you to have firsthand encounters with the world. The world the way it is, not the way you imagine it.
– Aventura este o cale. Aventura reală – auto-determinată, auto-motivată, adesea riscantă – vă obligă să întâlniți întâi lumea, așa cum este lumea, nu așa cum vă imaginați. – Mark Jenkins

46. People don’t take trips… trips take people. – Oamenii nu fac călătorii … călătoriile iau oameni.” John Steinbeck

47. A child on a farm sees a plane fly overhead and dreams of a faraway place. A traveler on the plane sees the farmhouse…and thinks of home. – Un copil aflat într-o fermă vede un avion care zbura deasupra capului și visează la un loc îndepărtat. Un călător din avion vede ferma … și se gândește la casă.” – Carl Burns

48. I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world. “Nu sunt la fel de când am văzut luna strălucind de cealaltă parte a lumii”.Mary Anne Radmacher

49. The farther you go, however, the harder it is to return. The world has many edges, and it’s easy to fall off. ” – Cu cât te duci mai departe, cu atât mai greu îți este să te întorci. Lumea are multe margini și este ușor să cedezi. – Anderson Cooper

50. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. – Călătoriile te fac modest, atunci când realizezi ce loc micuț ocupi în lume. – Scott Cameron

51. It is better to travel well than to arrive. – Este mai bine să călătorești decât să ajungi –  Buddha

52. Our happiest moments as tourists always seem to come when we stumble upon one thing while in pursuit of something else. — Cele mai fericite momente ale noastre ca turiștii întotdeauna par să vină atunci când ne împiedicăm un lucru în timp ce urmărim altceva – Lawrence Block

53. Travel safe, travel far, travel wide, and travel often. –  Călătorește în siguranță, călătorește departe, călătorește pretutindeni și călătorește adesea. – Nomadic Ma

54. Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” – Călătoritul – te lasă fără cuvinte, apoi te transformă intr-un povestitor – Ibn Battuta

55. We travel, some of us forever, to seek other places, other lives, other souls. Călătorim, unii dintre noi pentru totdeauna, să căutăm alte locuri, alte vieți, alte suflete. – Anais Nin

56. “The gladdest moment in human life, me thinks, is a departure into unknown lands.” – Cel mai fericit moment al vieții umane, cred eu, este o călătorie în țări necunoscute. – Sir Richard Burton

57. “No place is ever as bad as they tell you it’s going to be.” – Nici un loc nu este la fel de rău cum îți spun alții că va fi. – Chuck Thompson

58. “Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.” – Omul nu poate descoperi noi oceane decât dacă are curajul de a pierde din vedere țărmul. – Andre Gide

59. “The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are. ” – Scopul călătoriei este de a reglementa imaginația cu realitatea și, în loc să gândești cum pot fi lucrurile, să le vezi așa cum sunt. – Samuel Johnson

60. “Take only memories, leave only footprints.” – Păstrează doar amintirile, lasă în urmă doar pașii.- Chief Seattle

61. “Investment in travel is an investment in yourself. ” – Investiția în călătorii este o investiție în tine. – Matthew Karsten

62. “Better to see something once than hear about it a thousand times.” – Mai bine să vezi ceva o dată decât să auzi despre de o mie de ori. – Proverb asian

63. “Adventure may hurt you but monotony will kill you.” – Aventura te poate răni, dar monotonia te va ucide. – Ghaniya Dewi Arassy

64. “We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” – Trăim într-o lume minunată plină de frumusețe, farmec și aventură. Nu există sfârșit pentru aventurile pe care le putem avea dacă le căutăm doar cu ochii deschiși.- Jawaharial Nehru

65. “All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware.” – Toate călătoriile au destinații secrete, despre care călătorul nu știe. – Martin Buber

66. “Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain. “- Pentru că, în cele din urmă, nu vă veți aminti de timpul petrecut în birou sau de tunderea gazonului. Excaladați acel munte. – Jack Kerouac

67. “Remember that happiness is a way of travel – not a destination.” – Amintiți-vă că fericirea este o modalitate de a călători – nu o destinație. – Roy M. Goodman

68. “I’m in love with cities I’ve never been to and people I’ve never met.” – Sunt îndrăgostit de orașele în care nu am fost niciodată și de oamenii pe care nu i-am întâlnit niciodată. – John Green

69. “Wherever you go, go with all your heart!” – Oriunde te duci, du-te cu toată inima! – Confucius

70. “A great way to learn about your country is to leave it.” – O modalitate foarte bună de a învăța despre țara ta este să pleci din ea. – Henry Rollins

71. “When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money. Then take half the clothes and twice the money.” – Când vă pregătiți să călătoriți, puneți-vă jos toate hainele și banii. Apoi, luați jumătate din haine și de două ori banii. – Susan Heller

72. “Travel is never a matter of money but of courage.” – Călătoria nu este o chestiune de bani, ci de curaj. – Paolo Coelho

73. “There was nowhere to go but everywhere, so just keep on rolling under the stars.
– Nu avea unde să meargă, dar peste tot, deci pur și simplu continuați să mergeți sub stele. – Jack Kerouac

74. “Live your life by a compass, not a clock.” – Trăiește-ți viața printr-o busolă, nu un ceas. – Stephen Covey

75. “Travel far enough, you meet yourself.” – Călătorește destul, până te regăsești. – David Mitchell

76. “Wherever you go becomes a part of you somehow.” – Oriunde ai merge, locul acela devine o parte din tine cumva. – Anita Desai

77. “Take every chance you get in life, because some things only happen once.” – Profită de toate șansele pe care le întălnești în viață, pentru că unele lucruri se întâmplă o singură dată. – Karen Gibbs

78. “I never travel without my diary. One should always have something sensational to read on the train.” – Nu călătoresc niciodată fără jurnalul meu. Trebuie să aveți întotdeauna ceva senzațional de citit în tren. – Oscar Wilde

79. “Good company in a journey makes the way seem shorter.” – O companie bună într-o călătorie face ca drumul să pară mai scurt. – Izaak Walton

80. “Live life with no excuses, travel with no regret.” – Trăiește viața fără scuze, călătorește fără regrete. – Oscar Wilde

81. “I travel not to cross countries off a list, but to ignite passionate affairs with destinations.” – Nu călătoresc ca să șterg țările de pe o listă, ci să aprind pasiunile cu destinații. – Nyssa P. Chopra

82. “People do not decide to become extraordinary. They decide to accomplish extraordinary things.” – Oamenii nu decid să devină extraordinari. Ei decid să realizeze lucruri extraordinare. – Edmund Hillary

83. “Quit your job, buy a ticket, fall in love, never return.” – Demisionează, cumpără un bilet, îndrăgostește-te și nu te întoarce niciodată. – Anonim

84. “The best education I have ever received was through travel.” – Cea mai bună educație pe care am primit-o vreodată a fost călătoria. – Lisa Ling

85. “The traveler sees what he sees, the tourist sees what he has come to see.” – Călătorul vede ceea ce vede, turistul vede ceea ce a venit să vadă. – Gilbert K. Chesterton

86. “Exploration is really the essence of the human spirit.” – Explorarea este într-adevăr esența spiritului uman. – Frank Borman

87. “Travel becomes a strategy for accumulating photographs.” – Călătoritul devine o strategie de acumulare a fotografiilor. Susan Sontag

88. “Travelling expands the mind rarely.” – Călătoriile extind mintea rar. – Hans Christian Andersen

89. “Certainly, travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.” – Desigur, călătoriile înseamnă mult mai mult decât vizitarea unor obiective; este o schimbare continuă, profundă și permanentă, în ideile vieții. – Mary Ritter Beard

90. “Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.” – Fii în posesia numai a ceea ce poți purta întotdeauna cu tine: limbile străine cunoscute, țările vizitate, oamenii întălniți. Lasă-ți memoria să fie geanta ta de călătorie. – Aleksandr Solzhenitsyn

91. “Traveling, you realize that differences are lost: each city takes to resembling all cities, places exchange their form, order, distances, a shapeless dust cloud invades the continents.” – Călătorind, îți dai seama că se pierd diferențele: fiecare oraș seamănă cu toate orașele, locurile își schimbă forma, ordinea, distanțele, un nor de fărâmițuri de nămol invadează continentele. – Italo Calvino

92. “I wanted to travel from the beginning. As a kid, I used to dream about airplanes, before I ever flew in one.” – Am vrut să călătoresc de la început. Când eram mic, obișnuiam să visez la avioane, înainte să fi zburat vreodată într-unul. – Mary Ellen Mark

93. “We all become great explorers during our first few days in a new city, or a new love affair.” – Cu toții devenim mari exploratori în primele noastre zile într-un oraș nou sau într-o nouă relație de dragoste. – Mignon McLaughlin

94. “I don’t feel restless, I just like to travel.” – Nu mă simt neliniștit, îmi place să călătoresc. – Brad Pitt

95. “Jobs fill your pocket, but adventures fill your soul.” – Locurile de muncă îți umple buzunarul, dar aventurile îți umple sufletul. – Jamie Lyn Beatty

96. “I travel because it makes me realize how much I haven’t seen, how much I’m not going to see, and how much I still need to see.” – Călătoresc pentru că așa realizez cât de multe nu am văzut, cât de multe nu voi vedea și cât de multe mai trebuie să văd. – Carew Papritz

97. “Traveling’s not something you’re good at. It’s something you do. Like Breathing.” – Călătoria nu e ceva la care ești bun. E ceva ce faci. Ca și respirația. – Gayle Foreman

98. “Focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity but in doing it.” – Concentrați-vă asupra călătoriei, nu asupra destinației. Bucuria nu se găsește în finalizarea unei activități, ci în a face acel lucru. – Greg Anderson

99. “It is always sad to leave a place to which one knows one will never return. Such are the melancolies du voyage: perhaps they are one of the most rewarding things about traveling.” – Este întotdeauna trist să pleci dintr-un loc în care nu se știe dacă te vei mai întoarce vreodată. Acestea sunt melancoliile du voyage: poate că acestea sunt unul dintre cele mai pline satisfacții legate de călătorii. – Gustave Flaubert

100. “Once you have traveled, the voyage never ends, but is played out over and over again in the quietest chambers. The mind can never break off from the journey.” – Odată ce ai călătorit, voiajul nu se termină niciodată, ci se repetă din nou în cele mai silențioase camere. Mintea nu se poate desprinde de călătorie. – Pat Conroy

pexels photo 413788
Citate despre călătorie în engleză. Loveisaname vă pune la dispoziție o listă cu citate despre călătorie traduse în engleză. Lasă aventurierul din tine să viseze și să își urmeze calea.

 

Citește și :   Cele mai frumoase statusuri de dragoste

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: