Statusuri de prietenie. Citate despre prietenie

Citate despre prietenie. Citate în engleză. Statusuri în engleză. Citate pentru Instagram.

 1. Friendship is born at that moment when one person says to another: ”What! You too? I thought I was the only one”. (Prietenia se naște în acel moment în care o persoană spune alteia: „Ce! Şi tu? Am crezut că am fost singurul. ”)
 2. A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have. (Un prieten bun este ca trifoiul cu patru foi; greu de găsit și norocos de avut.)
 3. A friend is someone who knows all about you and still loves you. (Prieten este cel care știe totul despre tine și încă te iubește. )
 4. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. (Un prieten adevărat este cel care intră în cazul în care restul lumii iese )
 5. True friendship comes when the silence between two people is comfortable. (Adevărata prietenie începe atunci când tăcerea dintre doi oameni este confortabilă. )
 6. A single rose can be my garden… a single friend, my world. (Un singur trandafir poate fi grădina mea … un singur prieten, lumea mea. )
 7. You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you. ( Îţi poţi face mai mulți prieteni în două luni, devenind interesat de alte persoane decât poţi face în doi ani, prin încercarea de a face alte persoane să fie interesate de tine. )
 8. A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are. (Îţi este prieten acea persoană care îţi înțelege trecutul, crede în viitorul tău, și te acceptă exact așa cum ești.)
 9. A loyal friend laughs at your jokes when they’re not so good, and sympathizes with your problems when they’re not so bad. (Un prieten loial râde la glumele tale, atunci când nu sunt atât de bune, și simpatizează cu problemele tale, atunci când nu sunt așa de rele.)
 10. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. (Prietenia este cel mai greu lucru din lume pentru a fi explicată. Nu e ceva ce înveți la școală. Dar dacă nu ai învățat sensul prieteniei, într-adevăr nu ai învățat nimic. )
 1. It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. ( Este mai ușor să ierți un inamic decât să ierți un prieten.)
 2. A friend to all is a friend to none. (Un prieten pentru toți este un prieten pentru nici unul)
 3. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. (Să merg pe jos cu un prieten în întuneric este mai bine decât să merg pe jos singur în lumină.)
 4. We should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us. (Ar trebui să ne comportăm cu prietenii noştri aşa cum ne dorm ca ei să se comporte cu noi)
 5. Friendship multiplies the good of life and divides the evil. (Prietenia multiplică binele vieții și înlătură răul.)
 6. Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. (Prietenia este întotdeauna o responsabilitate dulce, niciodată o oportunitate.)
 7. The language of friendship is not words but meanings. (Limbajul unei prietenii nu conţine cuvinte, ci sensuri.)
 8. Friendship is the only cement that will ever hold the world together. (Prietenia este singurul ciment care va ține vreodată lumea împreună.)
 9. Friendship is like money, easier made than kept. (Prietenia este ca banii, mai ușor de făcut decât de păstrat.)
 10. A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. (Un prieten este cel care stie ce fel de persoană eşti, înţelege cine ai fost, accepta ce ai devenit, și totuși, ușor îţi permite să creşti.)
 1. Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathise with a friend’s success. (Oricine poate simpatiza cu suferințele unui prieten, dar este nevoie de o natură foarte fină să simpatizeze cu succesul unui prieten.)
 2. Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. (O mulțime de oameni doresc să meargă cu tine în limuzină, dar ceea ce tu îţi doreşti este o persoană care va lua autobuzul cu tine atunci când limuzina se strică.)
 3. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first; when you learn to live for others, they will live for you. (Există un magnet în inima ta, care va atrage prietenii adevărați. Magnetul este altruismul, gândindu-te mai întâi la ceilalți; atunci când înveți să trăiești pentru alții, ei vor trăi pentru tine.)
 4. Friends are the family you choose. (Prietenii sunt familia pe care o alegi)
 5. A friendship that can end never really began. (O prietenie care se poate termina, niciodată nu a început cu adevărat.)
 6. Some people go to priests, others to poetry, I to my friends. (Unii oameni merg la preoți, alții la poezie, eu merg la prietenii mei.)
 7. Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief. (Prietenia îmbunătățește fericirea și abate mizeria, prin dublarea bucuriilor noastre, și împărțind durerea noastră.)
 8. Laughter is not a bad beginning for a friendship, and it is the best ending for one. (Râsul nu este un început rău pentru o prietenie, iar acesta este cel mai bun sfărşit al unei prietenii)
 9. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. (Ce este un prieten? Un singur suflet care locuiește în două corpuri.)
 10. They are rich who have true friends. (Sunt bogaţi cei care au prieteni adevăraţi.)
 1. The worst solitude is to be destitute of sincere friendship. (Cea mai rea singurătate este lipsa unei prietenii sincere.)
 2. A request from a friend is a royal command. (O cerere din partea unui prieten este o comandă regală.)
 3. To please a friend is a welcome bonus; to help him is the great reward. (Să rogi un prieten este un bonus de bun venit; să-l ajuţi este marea răsplată.)
 4. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. (În final, nu ne vom aminti cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri.)
 5. A true friend is the only person who never gets tired of listening to our own pointless dramas over and over again. (Un prieten adevărat este singura persoană care nu oboseşte să ne asculte propriile noastre drame inutile din nou şi din nou.)
 6. Real friends treat you like family. (Prietenii adevăraţi te tratează ca şi cum ai fi parte din familie.)
 7. If you have crazy friends, you have everything. (Daca ai prieteni nebuni, ai totul.)
 8. Never let your friends feel lonely; Disturb them all the time. (Niciodată să nu-ţi laşi prietenii să se simtă singuri, deranjează-i tot timpul. )
 9. Friendship means understanding, not agreement. It means forgiveness, not forgetting. It means the memories last, even if contact is lost. (Prietenia înseamnă înțelegere, nu acord. Aceasta înseamnă iertare, nu uitare. Înseamnă că amintirile durează, chiar dacă contactul este pierdut.)
 10. True friendship isn’t about being inseparable, it’s being separated and nothing changes. (Adevărata prietenie nu înseamnă să fiţi inseparabile, ci să fiţi separate și nimic să nu se schimbe.)
 1. Distance means so little when friendship means so much. (Distanța înseamnă atât de puțin atunci când prietenia înseamnă atât de mult. )
 2. Sometime being with your best friend, is all the theraphy you need. ( Câteodată prezenţa celui mai bun prieten al tău, reprezintă toată terapia de care ai nevoie.)
 3. A true friend sees the first tear, catches the second, and stops the third. (Un prieten adevărat vede prima lacrima, pe a doua o şterge şi pe a treia o oprește.)
 4. Making a hundred friends is not a miracle. The miracle is to make a single friend who will stand by your side even when hundreds are against you. (Să-ţi faci 100 de prieteni nu este un miracol. Miracol este atunci când îţi faci un singur prieten care să fie de partea ta chiar şi atunci când ceilalţi nu sunt.)
 5. I had the greatest friend when I was a little kid and I got to keep her for the rest of my life. (Am avut cel mai grozav prieten când eram mic și am ajuns să-l păstrez pentru tot restul vieții mele.)
 6. Friends are the flowers in the garden of life. (Prietenii sunt florile din grădina vieții.)
 7. Life without friends is like sky without sun. (Viața fără prieteni este ca cerul fără soare.)
 8. Friendship is like whisky,the older,the better. (Prietenia este ca whisky-ul, cu cât mai în vârstă, cu atât mai bine.)
 9. The secret to friendship is being the good listener. (Secretul prieteniei este să fii un bun ascultător.)
 10. Truly great friends are hard to find difficult to leave and impossible to forget. (Prietenii adevăraţi sunt greu de găsit, dificil de lăsat şi imposibil de uitat.)
Statusuri de prietenie. Citate despre prietenie
Statusuri de prietenie. Citate despre prietenie – Loveisaname

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top