Să renunți la cineva poate fi unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le poți face vreodată.

De aceea am făcut acestă colecție de citate despre a renunța și a merge mai departe. Scopul acestei liste este de a scoate în evidență cât de multe persoane, chiar și personalități celebre, au avut o perioadă dificilă când au fost nevoite să lase trecutul în urmă.

Să renunți este greu. Să lași trecutul în urmă poate fi și mai dificil. Dar poate fi cel mai bun lucru pe care l-ai putea face în multe situații.

1.“Just because someone has been in your life for many years, doesn’t mean there shouldn’t be a point at which you finally decide to let go.” – Wilfred James Dolor

Doar pentru că cineva a făcut pentru mulți ani parte din viața ta nu înseamnă că nu ar trebui să existe un punct în care să te decizi să renunți la ei. 

2.“Let go of your attachment to being right, and suddenly your mind is more open. You’re able to benefit from the unique viewpoints of others, without being crippled by your own judgment.” – Ralph Marston

Renunță la obiceiul de a avea mereu dreptate, și dintr-o dată mintea ta va fii mai deschisă. Poți beneficia de punctele de vedere unice ale celorlalți, fără a fi dezonorat de judecata ta.

3.“Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” – Octavia Butler

Uneori, a fi un prieten înseamnă a stăpâni arta de sincronizare. Există un timp pentru tăcere. Un timp pentru a lăsa și a permite oamenilor să se arunce în propriul lor destin. Și un timp să te pregătești să aduni piesele când se termină. 

4.“Sometimes the door closes on a relationship, not because we failed but because something bigger than us says this no longer fits our life. So, lock the door, turn around and look for the new door that’s opened. It’s a sign that you’re no longer that person you were, it’s time to change into who you are. It’s going to be okay.” – Lee Goff

Uneori ușa se închide într-o relație, nu pentru că am eșuat, ci pentru că ceva mai mare decât noi spune că acest lucru nu mai corespunde vieții noastre. Deci, închideți ușa, întoarceți-vă și căutați noua ușă care este deschisă. Este un semn că nu mai sunteți acea persoană care erați, este timpul să vă schimbați în cine sunteți. Va fi bine.

5.“Sometimes you have to let things go. Sometimes you have to stop caring for a minute.” – Trina Etmanskie

Uneori trebuie să lași lucrurile să meargă de la sine. Uneori trebuie să te oprești din a-ți face griji cel puțin pentru un minut.

 

6.“There are things that we never want to let go of, people we never want to leave behind. But keep in mind that letting go isn’t the end of the world, it’s the beginning of a new life.” – Unknown

Există lucruri pe care nu ne dorim niciodată să le abandonăm, oameni pe care nu ne dorim niciodată să-i lăsăm în urmă. Dar țineți cont de faptul că renunțarea nu este sfârșitul lumii, este începutul unei vieți noi. 

7.“Your time is way too valuable to be wasting on people that can’t accept who you are.” – Turcois Ominek

Citește și :   Statusuri în engleză despre iubire

Timpul tău este prea valoros pentru a-l pierde cu oameni care nu te pot accepta așa cum ești. 

8.“Letting go is not getting rid of memories. Memories will stay, they always do. Letting go is making sure that the pain associated with the memories goes away.” – Arti Honrao

Să renunți nu înseamnă să scapi de amintiri. Amintirile vor rămâne întotdeauna. Să renunți înseamnă să te asiguri că durerea asociată amintirilor va dispărea. 

9.“Once you realize you deserve a bright future, letting go of your dark past is the best choice you will ever make.” – Roy T. Bennett

Odată ce îți dai seama că meriți un viitor strălucitor, să-ți lași trecutul întunecat în urmă este cea mai bună alegere pe care o vei face vreodată. 

10.“Sooner or later we’ve all got to let go of our past.” – Dan Brown

Mai devreme sau mai târziu trebuie să renunțăm la trecutul nostru. 

 

11.“Stop acting as if life is a rehearsal. Live this day as if it were your last. The past is over and gone. The future is not guaranteed.” – Wayne Dyer

Nu mai acționa ca și cum viata este o repetiție. Trăiește această zi ca și cum ar fi ultima. Trecutul s-a terminat și a dispărut. Viitorul nu este garantat. 

12.“The beautiful journey of today can only begin when we learn to let go of yesterday.” – Steve Maraboli

Călătoria frumoasă a zilei de astăzi poate începe doar atunci când vom învăța să renunțăm la ziua de ieri.

13.“Today expect something good to happen to you no matter what occurred yesterday. Realize the past no longer holds you captive. Let the past go. A simply abundant world awaits.” – Sarah Ban Breathnach

Astăzi așteaptă ca ceva bun să ți se întâmple, indiferent ce ți s-a întâmplat ieri. Realizează că trecutul nu te mai ține captiv. Lasă trecutul în urmă. O lume pură și abundentă așteaptă.

14.“Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose.” – Lyndon B. Johnson

Ziua de ieri nu o putem recupera, dar ziua de mâine o putem câștiga sau pierde.

15.“If you only knew how to respect my heart, I wouldn’t have found a reason to let you go.” – Jourdane Erasquin

Dacă ai fi știut cum să-mi respecți inima, n-aș fi găsit niciun motiv să te las să pleci. 

 

16.“Letting go of someone we love is the hardest thing we will ever do. Some people never surrender to love for the fear of being hurt. But to not have loved, to not have felt the immense joy it brings, would have been a far worse kind of death.” – Goldie Hawn

Să renunțăm la persoana pe care o iubim este cel mai greu lucru pe care îl vom face vreodată. Unii oameni nu se predau niciodată la iubire din teama de a nu fi răniți. Dar să nu fi iubit, să nu fi simțit imensa bucurie pe care o aduce, ar fi fost un fel de cea mai oribilă moarte.

17.“The truth was, he now belonged only to my past, and it was time I begin to accept it, as much as it hurt to do so.” – Tammara Webber

Adevărul este că acum el aparține doar trecutului meu și a venit timpul să accept, indiferent de cât de mult doare acest lucru. 

18.“To love and let go, love and let go, love and let go… it’s the single most important thing we can learn in this lifetime.” – Rachel Brathen

Citește și :   Cele mai frumoase citate din filme

Pentru a iubi și a lăsa să plece, iubiți și eliberați, iubiți și eliberați … este cel mai important lucru pe care îl putem învăța în această viață. 

19.“Take all the time you need to heal emotionally. Moving on doesn’t take a day, it takes lots of little steps to be able to break free of your broken self.” – Tere Arigo

Ia-ți tot timpul de care ai nevoie ca să te vindeci emoțional. Trecerea mai departe nu durează o zi, este nevoie de pași mici pentru a te elibera de sinele tău distrus. – 

20.“Let go of something old that no longer serves you to make room for something new.” – Roy T. Bennett

Renunță la ceva vechi care nu-ți mai servește, astfel încât să faci loc pentru ceva nou. 

 

21.“Sometimes you have to take a step back to move forward.” – Erika Taylor

Uneori trebuie să faceți un pas înapoi pentru a merge mai departe. 

22.“Even on my weakest days I get a little bit stronger.” – Sara Evans

Chiar şi în zilele mele cele mai slabe tot mă simt puternică. 

23.“Incredible change happens in your life when you decide to take control of what you do have power over instead of craving control over what you don’t.” – Steve Maraboli

Schimbarea incredibilă se petrece în viața ta atunci când te hotărăști să preiei controlul asupra a ceea ce ai putere, în loc să preiei controlul asupra a ceea ce nu ai. 

24.“It is mental slavery to cling to things that have stopped serving it’s purpose in your life.” – Chinonye J. Chidolue

Este sclavie mintală să te agăți de lucrurile care au încetat să-și mai servească scopul în viața ta. 

25.“It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage, that we move on to better things.” – Theodore Roosevelt

Numai prin muncă și eforturi dureroase, prin energia sumbră și curajul hotărât, trecem la lucruri mai bune. 

 

26.“Life moves forward. The old leaves wither, die and fall away, and the new growth extends forward into the light.” – Bryant McGill

Viața merge mai departe. Frunzele vechi se usucă, mor și cad, iar noua creștere se extinde în lumină. 

27.“The day I understood everything, was the day I stopped trying to figure everything out. The day I knew peace was the day I let everything go.” – C. JoyBell C.

Ziua în care am înțeles totul, a fost ziua în care am încetat să încerc să-mi dau seama totul. Ziua în care am cunoscut pacea a fost ziua în care am lăsat totul să meargă de la sine. 

28.“The greatest loss of time is delay and expectation, which depend upon the future. We let go the present, which we have in our power, and look forward to that which depends upon chance, and so relinquish a certainty for an uncertainty.” – Seneca

Cea mai mare pierdere de timp este întârzierea și așteptarea, care depind de viitor. Dăm drumul prezentului pe care îl avem în puterea noastră și așteptăm cu nerăbdare ceea ce depinde de șansă, și astfel renunțăm la o certitudine pentru o incertitudine. 

29.“There are times in life when people must know when not to let go. Balloons are designed to teach small children this.”– Terry Pratchett

Există momente în viață când oamenii trebuie să știe când să nu renunțe. Baloanele sunt concepute pentru a învăța copiii mici acest lucru. 

  1. “Sometimes you have to forget what you feel and remember what you deserve.”- Unknown
Citește și :   Citate despre iubire și dragoste. Top citate

Uneori trebuie să uiți ceea ce simți și să-ți amintești ce meriți. 

 

31.“You didn’t love her, you just didn’t want to be alone. Or maybe, maybe she was good for your ego, or maybe she made you feel better about your miserable life, but you didn’t love her, because you don’t destroy the person that you love.” – Shonda Rhimes

Nu ai iubit-o, doar nu ai vrut să fii singur. Sau poate, poate a fost prea bună pentru ego-ul tău sau poate te-a făcut să te simți mai bine în viața ta mizerabilă, dar nu ai iubit-o, pentru că nu distrugi persoana pe care o iubești. 

32.“Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never worked out with anyone else.” –Unknown

Într-o zi cineva va intra în viaţa ta şi te va face să înţelegi de ce cu nimeni altcineva nu a fost să fie.

33.“Never love something so much that you can’t let go of it.” – Ginni Rometty

Niciodată să nu iubești ceva atât de mult încât să nu poți renunța la acel lucru. 

34.“Nothing in the universe can stop you from letting go and starting over.” – Guy Finley

Nimic din univers nu te poate opri să renunți și să o iei de la capăt. 

35.“When I let go of what I am, I become what I might be. When I let go of what I have, I receive what I need.” – Lao Tzu

Când am renunțat la ceea ce sunt, am devenit ceea ce aș putea fi. Când am eliberat ceea ce am, primesc ceea ce am nevoie. 

 

36.“ I just wanted to tell you that I understand if you go. It’s okay if you have to leave us. It’s okay if you want to stop fighting.”- Gayle Forman

Am vrut doar să-ți spun că înțeleg dacă pleci. E în regulă dacă trebuie să ne părăsești. E în regulă dacă vrei să nu mai lupți. 

37.“ When I say I’m going to forget you I know it’s impossible to forget someone I once knew. What I want is to erase you from my thoughts and purge you from my memories. I’m saying it’s what I wish for, not what is or could ever be.” – Donna Lynn Hope

Când spun că o să te uit, știu că e imposibil să uit pe cineva pe care-l știam odată. Ceea ce vreau este să te șterg din gândurile mele și din amintirile mele. Asta este ceea ce vreau, nu ceea ce este sau ar putea fi vreodată. 

38.“ If you want to fly on the sky, you need to leave the earth. If you want to move forward, you need to let go the past that drags you down.” – Amit Ray

Dacă vrei să zbori pe cer, trebuie să pleci de pe pământ. Dacă vrei să avansezi, trebuie să lași trecutul care te trage în jos.

39.“ Why let go of yesterday? Because yesterday has already let go of you.” – Steve Maraboli

De ce să renunți la ziua de ieri? Pentru că ziua de ieri te-a lăsat deja în urmă.

40.“The person who doesn’t value you is blocking you from the one who will. Let them go.” – Robert Tew

Persoana care nu te prețuiește te blochează de cel care o va face. Lasă-i sa plece. 

pexels photo 1581557

One thought on “Nu pot renunța la el.

  1. Minunate si întelepte gânduri ! Doar aplicarea practica este dificila pentru majoritatea omenirii !
    Fiti binecuvântati cu liniste, bucurie, pace, har si fericire eterna !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: